CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TƯỞNG NIỆM 50 THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN 1968-2018- Hồ Sĩ Sáng

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TƯỞNG NIỆM 50 THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN 1968-2018
Thay mặt BTC: Hồ Sĩ Sáng