BIÊN BẢN BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CÐNVTD-MB 05.05.2018

BIÊN BẢN BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CÐNVTD-MB 
ngày 05.05.2018