25.05.2016

Thơ Đặng Quang Chính: Trần Huỳnh Duy Thức

Trần Huỳnh Duy Thức
 
Đêm như dần sáng ..
Đàn cá trở mình ...
Nước biển như trong trở lại
Trong nhà tù ngọn nến sáng hơn
 
Có phải ngọn nến sáng hơn khi dần tàn lụi
Ngọn nến tàn của bọn cường khấu nước ta..?
Hay ý chí quật cường của người tù chính trị..?
Trần Huỳnh Duy Thức tỉnh thức trong khi bao nhiêu người còn ngủ 


...
 
Tinh thần ấy, hy sinh vì đất nước
Chọn làm cổ thụ tại quê hương ...
hơn là làm cây sậy sống tại đất nước người
Tinh thần đó tinh thần cha ông chúng ta thuở trước
 
Trước bọn xâm lăng không chịu cúi đầu
Trước lực áp đảo của quân thù không hề khiếp sợ
Đánh chúng thất điên bát đảo
phải ngậm ngùi công nhận
Đất nước này là của dân Việt phương Nam
 
Ngày nay bọn Thái thú tân thời
Ngậm miệng ăn tiền, đất đảo dâng cho chúng
Lòng người dân căm phẫn
Chúng dùng ngục tù ngăn ý chí người dân
 
Trần Huỳnh Duy Thức, người của toàn dân
Thân trong ngục tù, tinh thần dõi theo bước chân của những người yêu nước
Tất cả sẽ một lần tỉnh thức
Cùng góp tay đưa nước nhà qua đại họa Hán Tàu
 
 
Đặng Quang Chính
23.05.2016