20.11.2017

Tường thuật về số tiền còn lại của Ban Tổ Chức „Hồi tưởng 30 Năm Tỵ Nạn tại München Bayern“

Tường thuật về số tiền còn lại của Ban Tổ Chức  „Hồi tưởng 30 Năm Tỵ Nạn tại München Bayern(ngày 02.05.2009)Vì có một số người muốn biết chi tiết về số tiền còn lại của quỹ „Hồi Tưởng 30 năm tỵ nạn tại Bayern“ vào ngày 02.05.2009 nên chúng tôi, hai thành viên trong ban tổ chức, phổ biến bản tường thuật này để mọi việc được minh bạch.

Theo biên bản buổi họp cuối cùng của BTC vào ngày 16.05.2009 thì tổng số tiền còn lại trong quỹ „30 Năm Hồi Tưởng“ là 1.661,45 € do bà thủ quỹ Lý Ngọc Dung giữ.  (xem Biên bản họp nội bộ ngày 16.05.2009).


                                         Biên bản buổi họp ngày 16.05.2009 của BTC

Sau buổi họp mặt nướng thịt (ngày 23.05.2009) của BTC nhằm mục đích thông báo tổng kết và cám ơn, bà thủ quỹ Lý Ngọc Dung thông báo số tiền quỹ còn lại là 1.418,65 €.  Bà Dung thông báo giữ lại 1 số tiền là 218,65 € để chi cho 1 số việc khác (DVD, Kamera, tiền xăng…). Số tiền còn lại (1.200 €) bà Dung đã chuyển vào trương mục chung do các ông Lê Hồng Đức và Lê Quang Thành đứng tên là (xem eMail bà Lý Ngọc Dung ngày 29.10.2009)


                           eMail Lý Ngọc Dung (29.10.2009) và Lý văn Xuân (18.10.2009)

Ông Lý Văn Xuân trong eMail ngày 18.10.2009 đã yêu cầu các ông Lê Hồng Đức và Lê Quang Thành lấy ra 250 € để chi phí cho một số việc khác (làm DVD, tem thư…). (xem email ông Lý văn Xuân ngày 18.10.2009).

Ông Lê Hồng Đức đã cùng với ông Lê Quang Thành ra ngân hàng rút 250,0 € giao cho ông Lý văn Xuân (xem eMail ông Lê Hồng Đức ngày 20.10.2009)


         eMail Lê Hồng Đức (20.10.2009)

Như vậy tổng số tiền trong quỹ của Ban Tổ Chức „30 Năm Hồi Tưởng“ cuối cùng còn lại là 950,0 € tính đến ngày 21.10.2009.

Số tiền 950,0 € này đã được giao cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern, một thời gian sau khi tổ chức này được thành lập (với sự gia nhập của 3 thành viên cũ trong BTC „30 Năm Hồi Tưởng“ là các ông Lê Hồng Đức, Nguyễn Quí Đại và Lê Quang Thành). Điều này theo đúng với nội dung của biên bản buổi họp cuối cùng ngày 16.05.2019 (Phần III, các điều 1,2 và 3) . (xem biên bản ngày 16.05.2009).

Bây giờ, nhân dịp dự án xây dựng tượng đài cho Dr. Rupert Neudeck, Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern quyết định lấy ra số tiền đang giữ là 950,0 € và giao cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài để sử dụng theo mục đích như đã ghi rõ trong tên gọi của Ủy Ban.

Bản tường thuật này (kèm theo biên bản và những eMail liên quan) sẽ được gửi cho các ông bà trong Ban tổ chức ngày „30 Năm Hồi Tưởng“ là Lý Ngọc Dung, Lê Hồng Đức, Nguyễn Quí Đại, Lý văn Xuân, Lê Ngọc Châu, Lê Quang Thành và đồng thời phổ biến trên trang mạng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do – München Bayern e.V.  

Lê Quang Thành                     Lê Hồng Đức