17.04.2016

NSW, Úc Châu: Khánh thành Trống Đồng

NSW, Úc Châu: Khánh thành Trống Đồng 

Năm 2011, Hội Đồng Thành Phố Bankstown đặt tên Saigon Place cho khu vực thương mại người Việt tại Bankstown và Tượng Đài Thuyền Nhân được đựng lên ở đây. Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Hội đồng Thành phố Bankstown công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của người Việt Tỵ Nạn. Hôm nay, ngày 16 tháng Tư năm 2016, được sự chấp thuận và hổ trợ của Hội Thành Phố Bankstown, Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW Khánh thành Trống Đồng tại SàiGòn Place với sự tham dự của BCH Cộng Đồng, đại diện Hội đoàn đoàn thể, đại diện Hội Đồng Thành Phố và đông đảo đồng bào. Đây là niềm hảnh diện cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW và Úc Châu và cũng nói lên sự thành công và lớn mạnh của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn sống tha phương lánh nạn Cộng Sản.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ. 
Emily Forrest (Điều hành dự án của Hội Đồng Thành Phố Bankstown), Jemie Sargeant & John Morton (Kiến trúc sư - Studio 2)
Ông Nguyễn Văn Thanh - Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng, là người đề xướng, vận động và điều hành dự án cất Trống Đồng, đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để thực hiện dự án nầy và đặt tên SàiGòn Place và đựng Tượng Đài Thuyền Nhân và Cờ Vàng ở Bankstown.

TS Hà Cao Thắng - Chủ tịch CĐNVTD-NSW

Tú Phương (MC) - Phó Chủ Tịch Nội Vu CĐNVTD-NSW

Ông Khal Asfour - Thị Trưởng Thành Phố Bankstown