14.05.2016

Thơ: HỒI TRỐNG LỆNH

HỒI TRỐNG LỆNH

Giờ đã điểm, trống Diên Hồng vang dội
Khắp Ba Miền sông  biển núi rền vang
Hãy xuống đường thề bảo vệ quê hương
Không sợ chết , chống bạo cường bành trướng.

Hởi các bạn, thấy gì không tám hướng
Khắp Năm Châu Sao rơi rụng như mưa
Từ Nga xô, đến Tàu Cộng ,  Cu Ba
Đang  rẫy chết theo bóng cờ đỏ cháy.


Đất nước Việt bốn ngàn năm lừng lẫy
Gươm anh hùng còn vấy máu giặc thù
Nữ Trưng Vương voi ngựa hí biên khu,
Trấn Quan Ải, không bao giờ hàng giặc.

Sao chẳng lẽ  bây giờ ta hèn nhát
Trước nội thù với xã hội bất công ?
Khoanh  tay nhìn giặc bành trướng xâm lăng ,
Gây tội ác chiếm quê hương giết cá .

Không sợ chết, đồng bào ơi, tất cả
Phải xuống đường tiêu diệt lũ xâm lăng .
Lấy máu đào thề bảo vệ quê hương    .
Thà chịu chết chứ không hàng giặc Cọng .

Giờ đã điểm, Biển Đại Dương nổi sóng
Khắp Ba Miền  dân đáp ứng vùng lên
Quyết đấu tranh thề giữ vững giang sơn
Thà chịu chết lấy máu đền nợ nước .

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
21-5-2016.