27.09.2016

Hình ảnh Hội Cao Niên München họp ngày 24.09.2016

Hình ảnh Hội Cao Niên München họp ngày 24.09.2016

Photos: Nguyễn Quí Cường