29.10.2016

Tiếng kêu bi thương của loài ác điểu - Ký Thiệt

„Nói vắn tắt thì đảng CSVN ngày nay chỉ còn là cái xác vô hồn, hết thuốc chữa, chờ đem đi chôn…

Đảng CSVN ngày nay chỉ còn lại cái tên để bám víu vào quá khứ mà tồn tại, thực chất đã biến thành một băng đảng tội ác nhân danh “nhà nước xã hội chủ nghĩa”, kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của tự do và loài người tiến bộ.

Tiếng kêu bi thương của loài ác điểu

Ký Thiệt

Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vừa kết thúc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, kéo dài gần một tuần (9 đến14.10.2016) để tìm cách cứu nguy đảng trước nạn “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ như nhận định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Câu trên đây là “văn phong cộng sản” với lối ghép chữ kêu rổn rảng nhưng luôn luôn tối nghĩa nên cần phải diễn giải ra ngôn ngữ đời thường như sau: “Hơn ba triệu đảng viên đảng CSVN ngày nay hầu hết không còn tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, chẳng còn theo lối sống và đạo đức như lời dạy của ‘Hồ chủ tịch vô vàn kính yêu’ và đã tự thay đổi cái đầu chỉ còn biết thờ tiền và mê chủ nghĩa tư bản” mà chẳng cần ai dạy dỗ hay bị kẻ thù xúi dục.


Nói vắn tắt thì đảng CSVN ngày nay chỉ còn là cái xác vô hồn, hết thuốc chữa, chờ đem đi chôn. Thế nhưng sau sáu ngày nghiên cứu, phân tách, mổ xẻ, thảo luận, “các đỉnh cao trí tuệ” của đảng cũng chỉ có thể đưa ra những toa thuốc vô bổ và vô nghĩa: “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng..” vì ông Trọng Lú cho rằng: "Tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường."

"Tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đang đưa đến những hậu quả có thể thấy trước chứ không phải “khôn lường”.

Bốn năm trước, năm 2012, đảng CSVN cũng đã họp (khóa XI) để bàn thảo và đưa ra Nghị Quyết với lời lẽ cũng tương tự như trên: “công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.”

Thay vì thú nhận đã hết thuốc chữa, đảng CSVN chỉ tay vào các khuyết điểm nội bộ:

1.- “Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ.”

2.- “Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật thích ứng với quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém.”

3. “Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên; một số nơi có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao.”

Toàn những lời rao giảng viễn vông, trống rỗng: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.”

Sau 4 năm “ngăn chặn, đẩy lùi”, hiện trạng của đảng CSVN năm 2016 còn tệ hại hơn năm 2012 như đã được thú nhận trong Thông báo Hội nghị 4 khóa XII:

"Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân."

Và Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN giải thích: "Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể. Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc. Chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hình thức khác."

Và đây là giải pháp mới do Ban Chấp hành đảng CSVN đưa ra: "Thống nhất tập trung vào 4 nhóm: Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, "lợi ích nhóm".

Không cần phải đợi lâu để biết kết quả của các “giải pháp” nói trên. Chính Ban Chấp hành đảng CSVN cũng không tin “giải pháp mới” của mình sẽ “ngăn chặn, đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa…” 

Trái lại, sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” sẽ càng ngày càng lan rộng và tiến nhanh tiến mạnh hơn cùng với “quốc nạn tham nhũng” đến nỗi Nguyễn Phú Trọng phải thốt lên lời than thống thiết: “Sốt ruột, bức xúc lắm, không phải bây giờ mà mấy năm trước Đảng đã gọi đây là quốc nạn, giặc nội xâm, quyền lực lớn mà không kiểm soát dễ sinh hư hỏng, tham nhũng... Lãng phí cũng ghê gớm, có khi còn hơn tham nhũng, về thời gian, công sức, tiền bạc... Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu”.

Người ta thường nói “con chim trước khi chết hót lời bi thương”. Đảng CSVN cũng như một loài ác điểu, trước khi chết cũng đang thốt lên những lời bi thương.

Thật vậy, nhìn vào lịch sử của nó thì sẽ thấy đáng lẽ đảng CSVN phải chết từ lâu rồi. Chủ nghĩa cộng sản là một hoang thai được Hồ Chí Minh đem về Việt Nam từ nước Nga xa xôi lạnh giá như một loài ác điểu, đã gieo rắc bao điêu linh, thống khổ cho dân tộc Việt khủng khiếp chưa từng thấy từ ngày lập quốc mấy ngàn năm qua. Cha của loài ác điểu ấy đã chết từ hơn một phần tư thế kỷ trước tại nơi đã sinh ra nó, đáng lẽ đảng CSVN cũng đã phải theo cha, nhưng đã tìm cách “đổi mới” để mong kéo dài đời sống.

Đó chính là nguyên nhân của sự “suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đang diễn ra và tàn phá lục phủ ngũ tạng đảng CSVN, như lời thú nhận mới đây của Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN kiêm Phó Thủ tướng: “Cùng với những kết quả đạt được, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ tham nhũng. Công tác Phòng chống tham nhũng hiện nay chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng về xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo.”

Làm gì còn cái gọi là “lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng” mà “giảm sút”? Đảng CSVN ngày nay chỉ còn lại cái tên để bám víu vào quá khứ mà tồn tại, thực chất đã biến thành một băng đảng tội ác nhân danh “nhà nước xã hội chủ nghĩa”, kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của tự do và loài người tiến bộ.

Mặc dầu bị đàn áp dã man, cuộc nổi dậy của người dân Việt Nam đang ngày một lớn hơn, mạnh hơn, có tổ chức hơn, và cuộc biểu tình của khoảng mười ngàn người bốn tỉnh miền Trung diễn ra vào đầu tháng mười vừa qua khiến công an phải bỏ chạy cho thấy người dân không còn sợ “bạo lực cách mạng” và nhà tù của đảng CSVN mà chính đảng CSVN đã phải sợ sức mạnh của người dân. Khởi sự từ vụ cá chết do chất độc thải ra từ Nhà máy luyện thép Formosa ở Vũng Áng, Nghệ Tĩnh, và thái độ coi thường đời sống và sức khỏe của người dân đã khiến sức chịu đựng của người dân bùng nổ. Họ đã đứng lên, và bạo quyền đã biết sợ. Đây là một tấm gương và một bài học cho dân Việt Nam trên mọi miền đất nước. Và, cũng là một bài học cho bạo quyền nhân danh “xã hội chủ nghĩa” giả mạo tại Việt Nam.

Ngày cáo chung của chế độ ác ôn ấy không còn xa. Và, con ác điểu đang thốt ra những lời bi thương trước khi chết.

Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 119