11.05.2017

Các linh mục ký tuyên bố phản đối nhà cầm quyền đấu tố các linh mục

Các linh mục ký tuyên bố phản đối nhà cầm quyền đấu tố các linh mục