24.03.2015

Thông báo của HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN TẠI KÖLN


HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN
TẠI KÖLN
VEREIN DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE IN KÖLN


THÔNG BÁO


Tham chiếu theo Biên Bản Buổi Họp Ngày 21. 03.2015
Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Köln trân trọng kính thông báo :
Tân Ban Chấp Hành Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Köln nhiệm kỳ 2015-2017 như sau :

Hội Trưởng                        : Ông Nguyễn Hữu Dõng
Phó Ngoại Vụ                    : Ông Đào Văn Bất
Phó Nội Vụ kiêm Thủ Quỷ : Ông Liêu Tuấn Tú
Thư Ký                               : Bà Đào Thị Đông Nghi

Trân trọng kính thông báo.
Köln, ngày 23  tháng 3  năm 2015

TM. Ban Chấp Hành
Nguyễn Hữu Dõng