14.04.2015

SINH HOẠT ĐẤU TRANH, BIỂU TÌNH 30 THÁNG TƯ tại ÂU CHÂU

SINH HOẠT ĐẤU TRANH, BIỂU TÌNH 30 THÁNG TƯ
của các Hội Đoàn người Việt tỵ nạn tại München, Đức quốc và Âu Châu