02.04.2017

Video: Biểu tình đuổi Formosa tại Kỳ Lợi, Đông Yên, Hà Tĩnh, ngày 02/04/2017

Video: Biểu tình đuổi Formosa tại Kỳ Lợi, Đông Yên, Hà Tĩnh, ngày 02/04/2017

(Phần 1)(Phần 2)(Phần 3)(Phần 4)