30.06.2016

Tường Thuật và Cảm Ơn Tham Gia Ngày Diễn Hành Văn Hóa lần thứ 10 tại Frankfurt

Hội Người Việt TNCS Frankfurt và Vùng Phụ Cận
Tường Thuật và Cảm Ơn

Tham Gia Ngày Diễn Hành Văn Hóa lần thứ 10 tại Frankfurt