26.10.2015

Đêm Tình Thương Reutlingen

Vietnamesische Gemeinschaft Reutlingen e.V.
Đêm Tình Thương
Thứ bảy 31.10.2015

Gây quỹ cứu trợ 
Người Tỵ Nạn đến từ Syrien...
Người Cùng Khổ tại Việt Nam




Kính chuyển đến quý vị trong Anlage

Thông Tin về Ngày Tổ Chức Đêm Văn Nghệ Tình Thương
31.10.15 của Cộng Đồng Người Việt Reutlingen và VPC.

Kính mong được sự tiếp tay phổ biến của quý vị.

Thành thật cám ơn.

TM / CĐNV RT & VPC

Nguyễn Quý Bằng