26.06.2017

Đứng dậy lên đi - Thơ Nguyễn Đình Hoài Việt

ĐỨNG DẬY LÊN ĐI  

Thơ NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

Đứng dậy lên đi các bạn ơi,

Sàigon Hà Nội nắng lên rồi ,
Nhân hoà địa lợi thời cơ đến
Tuổi trẻvùng lên cứu giống nòi.  


Hãy đứng vùng lên giải phóng ngưởi ,
Tiến về Hà Nội giết đười ươi .
Nếu cần phơi xác nơi rừng thẳm
Ta vẫn hy sinh trả nợ đời .

Không lẽ khoanh tay sống nhục hoài ,
Tư do không thể cậy nhờ ai ?
Chính ta quyết định tương lai sống
Dân tộc quê hương phải sáng ngời

Đứng dậy lên đi các bạn ơi,
Sàigon Hà Nội nắng lên rồi ,
Nhân hoà địa lợi thời cơ đến
Cướp lấy cơ may kẻo lỡ thời.

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT