28.11.2016

30 Năm Hội Người Việt Tỵ Nạn Cao Niên München

30 Năm Hội Người Việt Tỵ Nạn Cao Niên München

26.11.2016Một số hình ảnh  (Nguyễn Quí Cường, Lê Quang Thành):