30 Năm Hội Người Việt Tỵ Nạn Cao Niên München

30 Năm Hội Người Việt Tỵ Nạn Cao Niên München

26.11.2016Một số hình ảnh  (Nguyễn Quí Cường, Lê Quang Thành):