THÔNG BÁO LIÊN HỘI - TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30.04