BAN CHẤP HÀNH

 Kính thông báo: 

CĐNVTD-MB Từ  06.2014 đến nay  không có Ban Chấp Hành hợp pháp, vì ông cựu CT Lê Quang Thành cố tình từ năm 2012  không đăng ký tại Tòa.

Tình trạng các BCH bất hợp pháp kéo dài nhiều năm, nên không còn cơ hội khắc phục những sai trái tại Tòa.

Hiện tại các nhóm sinh hoạt riêng lẻ, không một ai có tư cách đại diện CĐNVTD-MB.  

Cựu Ngoại Vụ Trần Hồng Khải