27.05.2015

Bản đồ chỉ sự hiện diện của Trung cộng trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Bản đồ chỉ sự hiện diện của Trung cộng trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Toàn dân Việt Nam phải cảnh giác!