15.02.2016

Việt Minh (tiền thân của đảng Cộng Sản Việt Nam) vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung cộng

MỘT TÀI LIỆU LỊCH SỬ QUAN TRỌNG:

"Việt Minh (tiền thân của đảng Cộng Sản Việt Nam) vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung cộng"


Tờ nhật báo Tiếng Dội số 462 * Năm thứ 3 đề ngày thứ Sáu 24 Aout 1951, Âm lịch 22 tháng Bẩy (thiếu) năm Tân Mão, giá bán 1 đồng, của chủ nhiệm Trần Chí Thành, tự Trần Tấn Quốc, Tòa soạn, Quản Lý, 216 đường Gia Long, Sài Gòn, có bài mang tựa đề "Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc," cho in nguyên văn một tờ truyền đơn do Trường Chinh ký như sau:


ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ VII
TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
SỐ 284/ LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC