11.04.2016

Buổi Văn Nghệ Từ Thiện Giúp Thương Phế Binh“ tại Reutlingen Đức Quốc

Thư mời tham dự

„Buổi Văn Nghệ Từ Thiện Giúp Thương Phế Binh“

tại Mehrgenerationenhaus Voller Brunnen

Mittnachstr. 211 , 72706 Reutlingen, Đức Quốc

ngày 28.05.2016

do Hội CT TPB QLVNCH Đức Quốc tổ chức