08.05.2017

TRÒ ĐỜI - Đặng Xuân Xuyến

TRÒ ĐỜI

- Tặng nhà thơ Nguyễn Khôi -


Thôi!
Thì thôi!


Về quê
Ráng “làm người tử tế”
Chính trị vốn lưu manh
Đếch có chữ tình
Biết thế
Nên
Đếch cần xin xỏ.

.

Mẹ nó!
Làm người giờ càng khó
Thất thế sa cơ
Đã nản
Còn sợ
"Truy cùng diệt tận"
Đến hồi mạt vận

Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN

*.

Hà Nội, sáng 08 tháng 05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN