10.09.2017

Phường bát âm - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Phường bát âm

Thơ Đặng Xuân Xuyến 

Tranh biếm họa Babui. Nguồn: Internet

Tâm tà ma
Khoác áo cà sa
Nhắng nhít đăng đàn lòi đuôi loài chồn cáo.

.

Mực chưa ráo
Đã trở giáo
Lảm nhảm niềm tin phường bát âm nhà Cuội.

.

Đạo chẳng còn
Đời chẳng trọn
Phùng mang trợn mắt đếch ai nghe!

*

Hà Nội, chiều 17 tháng 07.2017


Đặng Xuân Xuyến