10.09.2017

Đứng dậy lên đi các bạn ơi! - Nguyễn đình Hoài Việt

Đứng dậy lên đi các bạn ơi!

Nguyễn đình Hoài Việt
Ảnh: Internet

Đứng dậy lên đi các bạn ơi!
Sàigon Hà Nội nắng lên rồi ,

Nhân hoà địa lợi thời cơ đến
Tuổi trẻ vùng lên cứu giống nòi.

 


Hãy đứng vùng lên giải phóng ngưởi ,

Tiến về Hà Nội giết đười ươi .

Nếu cần phơi xác nơi rừng thẳm

Ta vẫn hy sinh trả nợ đời .
Không lẽ khoanh tay sống nhục hoài ,

Tư do không thể cậy nhờ ai ?

Chính ta quyết định tương lai sống

Dân tộc quê hương phải sáng ngờiĐứng dậy lên đi các bạn ơi,

Sàigon Hà Nội nắng lên rồi ,

Nhân hoà địa lợi thời cơ đến

Cướp lấy cơ may kẻo lỡ thời.NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT