09.11.2017

Đông về-ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Đông về
Thu rón rén nép mình sau rặng liễu
Đông thậm thò ngấp nghé phía bờ tre
Ưng ửng má thẹn thùng như ngấm rượu
Ngăn ngắt chiều, cải ấp nụ triền đê.
*
 Nội, 07 tháng 11.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN