TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ ÐẠI TÁ NGUYỄN VĂN ÐÔNG -Mai Trần Huy Bích

TƯỞNG  NIỆM NHẠC SĨ ÐẠI TÁ NGUYỄN VĂN ÐÔNG

Để vinh danh một nhà thơ, nhà văn, một nhà soạn nhạc …, thiết nghĩ không gì hợp lý và dễ hơn là lập một danh sách những tác phẩm quan trọng của vị ấy, nhắc lại một số ý tưởng, lời văn đặc sắc vị ấy đã đưa ra, ghép lại thành một bài thơ dễ nhớ. Tôi xin được gửi phía sau:
 
Bài “Tưởng niệm” của tôi được soạn để phổ biến đồng thời với một bài “Kính điếu” của thi sĩ Thiếu tá Cao Mỵ Nhân. Tôi xin gửi trạm nối để các thân hữu có thể đọc thêm bài “Kính điếu” ấy trực tiếp từ trong blog:
Thân quý, 
Từ Mai Trần Huy Bích