20.05.2018

Thông báo - Hoàng Thị Mỹ Lâm

 Thông báo 
Kính chuyển đến quý vị bản tin trên bao Sanjo Nhật Bản nói về ngày chúng ta đến gặp thị trưởng thành phố Mimasaka gởi kháng thư chống đối và yêu cầu hủy bỏ tương đài HCM tại thành phố Mimasaka Nhật Bản.

Kính tường,
Hoàng Thị Mỹ Lâm