10.08.2018

Điều trần 'Năm tồi tệ của nhân quyền VN' trước Quốc Hội Mỹ Mỹ Hằng BBC, Bangkok

Điều trần 'Năm tồi tệ của nhân quyền VN' trước Quốc Hội Mỹ