07.03.2019

THƠ-TỔNG TỊCH CÁI BANG-Nguyên Thạch

TỔNG TỊCH CÁI BANG

Học theo gương của tay Hồ
Gian dối, lừa lọc, ma cô, điếm đàng
Phản Tổ Quốc, bán giang san
Quang vinh đảng cộng cái bang một bầy.
*
Trọng Lú mang phận ăn mày
Chực chờ chú Ủn bắt tay giữa đường
Nhìn thấy đảng trưởng mà thương
Cái bang thủ lãnh mười phương ăn mày.

Gặp Tập hay Ỉn chìa tay
Sẵn sàng đại diện một bầy tôi trung
Lòn trôn Hàn Tín anh hùng
Trọng Lú lạy Tập, tên khùng cộng nô.


Học theo gương của tay Hồ
Gian dối, lừa lọc, ma cô, điếm đàng
Phản Tổ Quốc, bán giang san
Quang vinh đảng cộng cái bang một bầy.

Nguyên Thạch