13.05.2015

Bản Dịch Đạo Luật S-219 do chính phủ và Quốc hội Canada ban hành - Nguyễn Thanh Hoàng

Đạo Luật S-219 

do Chính phủ và Quốc Hội Canada ban hành qui định mỗi năm tại Canada, ngày 30 tháng tư là 

Ngày Hành Trình Tìm Tự Do 


Bản Dịch Đạo Luật S-219: 
Nguyễn Thanh Hoàng.TÀI LIỆU 

BẢN DỊCH ĐẠO LUẬT S-219

Phiên họp Thứ Nhì, Quốc Hội Kỳ Thứ 41 
62-63 Elizabeth II, 2013-2014 
THƯỢNG VIỆN CANADA
ĐẠO LUẬT S-219
2nd Session, 41st Parliament, 
62-63 Elizabeth II, 2013-2014 
SENATE OF CANADA
BILL S-219
Đạo luật chỉ định ra một ngày để tưởng niệm làn sóng người tị nạn Việt Nam đã được Canada đón nhận sau khi Sài Gòn sụp đổ và chiến tranh Việt Nam chấm dứt.
NHƯ ĐÃ ĐƯỢC THƯỢNG VIỆN THÔNG QUA 
NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2014
TÓM TẮT
Bản văn ban hành này chỉ định ngày 30 tháng Tư mỗi năm là "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do". 
Bản văn ban hành này đã được đăng trên Trang mạng chính thức của Thượng Nghị Viện Canada tại địa chỉ:
An Act respecting a national day of commemoration of the exodus of Vietnamese refugees and their acceptance in Canada after the fall of Saigon and the end of the Vietnam War
AS PASSED BY THE SENATE DECEMBER 8, 2014
SUMMARY
This enactment designates the thirtieth day of April in each and every year as “Journey to Freedom Day”.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
Xét rằng Quân Lực Canada đã từng tham dự Cuộc Chiến Việt Nam qua vai trò giám sát viên và yểm trợ việc thực thi Hiệp định Hòa bình Paris 1973 cho mục tiêu chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình;
Whereas the Canadian Forces were involved in the Vietnam War with supervisory operations to support the aim of establishing peace and ending the Vietnam War by assisting in the enforcement of the Paris Peace Accords of 1973; 
Xét rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, bất chấp Hiệp định Hòa bình Paris, Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Miền Nam đã xua quân xâm chiếm Miền Nam (VNCH), dẫn tới sự sụp đổ của Sài Gòn, kết thúc chiến tranh Việt Nam và thành lập Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Whereas on April 30, 1975, despite the Paris Peace Accords, the military forces of the People’s Army of Vietnam and the National Liberation Front invaded South Vietnam, which led to the fall of Saigon, the end of the Vietnam War and the establishment of the Socialist Republic of Vietnam Government;
Xét rằng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã báo cáo là do những sự kiện trên cùng với điều kiện sống tồi tệ và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đã đưa đến cuộc di cư của khoảng 840,000 người Việt Nam, những người lúc bấy giờ thường được gọi là "thuyền nhân Việt Nam", đổ xô đến các quốc gia láng giềng trong những năm tiếp sau đó;
Whereas the United Nations High Commissioner for Refugees has reported that these events and the conditions faced by individuals in Vietnam, including deteriorating living conditions and human rights abuses, contributed to the exodus of approximately 840,000 Vietnamese people, who were referred to at the time as “Vietnamese boat people”, to neighbouring countries in the ensuing years; 
Xét rằng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã báo cáo trong cuộc di cư có ít nhất 250,000 thuyền nhân Việt Nam thiệt mạng vì chết đuối, bệnh tật, đói khát hay bị hải tặc bắt cóc bạo hành;
Whereas the United Nations High Commissioner for Refugees has reported that at least 250,000 Vietnamese people lost their lives at sea during the exodus of the Vietnamese people for reasons that included drowning, illness, starvation and violence from kidnapping or piracy;
Xét rằng qua chương trình bảo trợ người tị nạn ở Canada, trợ lực bởi những gia đình công dân, tổ chức từ thiện, hội đoàn tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ, Canada đã đón nhận hơn 60.000 người tị nạn Việt Nam, ước tính gồm 34,000 người do tư nhân bảo trợ và 26,000 người do chính phủ Canada bảo trợ;
Whereas the sponsorship refugee program in Canada, assisted by the efforts of Canadian families, Canadian charities, religious groups and non-governmental organizations, contributed to Canada accepting more than 60,000 Vietnamese refugees, among whom it has been estimated that 34,000 were privately sponsored and 26,000 were assisted by the Canadian government;
Xét rằng nghĩa cử cao đẹp của người dân Canada dành cho người tị nạn Việt Nam đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ghi nhận và trao Giải thưởng Tị nạn Nansen cho "Công dân Canada" năm 1986;
Whereas the major and sustained contribution by the people of Canada to the cause of refugees was recognized by the United Nations High Commissioner for Refugees when it awarded the Nansen Refugee Award to the“People of Canada” in 1986; 
Và xét rằng ngày 30 tháng 4 được nhiều thành viên của cộng đồng người Việt ở Canada quen gọi là "Ngày Tháng Tư Đen", hoặc một cách khác, là "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do", thì đây quả là một ngày thích đáng dành riêng để ghi nhớ và tưởng niệm những người đã chết, những sự khổ đau trong cuộc di cư, sự đón nhận người tị nạn Việt Nam vào Canada, lòng biết ơn của người Việt đối với công dân và chính phủ Canada đã đón nhận họ, và những đóng góp của người dân Canada gốc Việt cho đất nước - mà con số bây giờ lên đến khoảng 300,000 người;
And whereas April 30 is referred to by many members of the community of displaced Vietnamese people and their families in Canada as “Black April Day”, or alternatively as “Journey to Freedom Day”, and is, therefore, an appropriate day to designate as a day to remember and commemorate the lives lost and the suffering experienced during the exodus of Vietnamese people, the acceptance of Vietnamese refugees in Canada, the gratitude of Vietnamese people to the Canadian people and the Government of Canada for accepting them, and the contributions of Vietnamese-Canadian people — whose population is now approximately 300,000 — to Canadian society;
Do đó, thưa Nữ Hoàng, với sự cố vấn và đồng thuận của Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện Canada, xin ban hành như sau:
TIÊU ĐỀ TÓM GỌN
1. Đạo luật này có thể được gọi là Ngày Hành Trình Tìm Tự Do. 
NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
2. Trên toàn quốc Canada, mỗi năm, ngày 30 tháng 4 sẽ được gọi là "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do".
3. Cần xác quyết, Ngày Hành Trình Tìm Tự Do không phải là một ngày nghỉ lễ chính thức của quốc gia qui định. 
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
SHORT TITLE
1. This Act may be cited as the Journey to Freedom Day Act.
JOURNEY TO FREEDOM DAY
2. Throughout Canada, in each and every year, the thirtieth day of April shall be known as “Journey to Freedom Day”.
3. For greater certainty, Journey to Freedom Day is not a legal holiday or a non-juridical day.
 
Người dịch: Nguyễn Thanh Hoàng.