07.05.2015

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN - THƯ MỜI 40 NĂM QUỐC HẬN

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN
Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge
Im Odenwald und Umgebung e.V.
-------------------------------------------------------------------------------
THƯ MỜI
40 NĂM QUỐC HẬN