09.07.2016

Picnic – Đi bộ và sinh hoạt với chủ đề “Đồng hành cùng đồng bào tại quê nhà” - CĐNVQG Montreal

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montreal

THÔNG CÁO
Picnic – Đi bộ và sinh hoạt với chủ đề 
“Đồng hành cùng đồng bào tại quê nhà”