04.07.2017

Cộng Đồng Việt Toronto & Phụ Cận Diễn Hành July 01, 2017 Mừng Quốc Khánh 150th Canada

Cộng Đồng Việt Toronto & Phụ Cận Diễn Hành July 01, 2017 Mừng Quốc Khánh 150th Canada.


Hình ảnh Nguyễn Hải Hà