06.10.2017

Thế gian say - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Thế gian say

- tặng nhà thơ Hoàng Xuân Họa -Thế gian say đòi đập chén trở cờ


Thế gian cười.
Thế gian khóc.
Thế gian mơ
Ngật ngưỡng bước.
Khành khạch cười.
Chửi cha thiên hạ dở!

Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!

*
Hà Nội, chiều 04.10.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN