28.01.2019

THÔNG BÁO-HCN Tân niên và Tất niên

Hội Cao Niên München

Mừng Tân Niên và Tất NiênHình chụp chung

Ông hội trưởng khai mạc


Niên trưởng Định lên tiếng

Bác Tiếu phát biểu

Phó Nội vụ Doãn tường trình

Rượu vẫn chưa khui
Có người đã đói bung khai trương trước