13.05.2019

Thương chiến Mỹ-Trung: Khúc quanh mới và tác động -Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí- BBC

Thương chiến Mỹ-Trung: Khúc quanh mới và tác động

Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí

Gửi cho BBC từ Washington D.C, Hoa Kỳ