28.05.2023

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2647 TẠI CHÙA TÂM GIÁC 27.05.2023

 HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2567 TẠI CHÙA TÂM GIÁC 27.05.2023