14.10.2017

Nợ Núi Sông - Thơ Hoàng Công Thiếc

Nợ Núi Sông

Hoàng Công Thiếc

Nợ núi sông còn đó
Bao giờ mới trả xong
Quê hương còn Cộng Sản
Quốc Gia còn lưu vongBao tinh hoa dân tộc
Tuẩn tiết chết theo thành
Vượt trùng dương sinh tử
Phơi xác chốn rừng xanh


Bốn thập niên cai trị
Việt Cộng thật bất tài
Nước nghèo dân trí thấp
Độc đảng là họa tai


Nhân quyền không đất sống
Tôn giáo cũng không nhà
Đảng xóa nhòa tất cả
Nô lệ chính quê cha


Sống còn sau cuộc chiến
Lính xưa đã bạc đầu
Đăm chiêu nhìn thế sự
Đất nước sẽ về đâu


Nợ núi sông còn đó
Kiếp này chẳng trả xong
Nhào thơ thành đá sỏi
Bắt nhịp cầu sang sông

Hoàng Công Thiếc
Washington, August 19, 2015