26.11.2017

CẢI VỚI CÁCH - Phuong Tran

CẢI VỚI CÁCH

Này ông Lắm Sĩ...Tiến Lùi ơi
Cải cách hay ông muốn phá đời
Nghĩ chi cái trò thay tiếng Việt
Đọc rồi lẹo lưỡi chứ chẳng chơi

Hay là Ông quyết làm tan nát
Chữ Việt Dân tôi phải tả tơi
Rồi mai thôi thế dùng chữ KHỰA
Thôi thế thì thôi phải thế thôi???

PT
25.11.2017