10.01.2018

XUÂN NGẬM NGÙI-Nguyên Thạch

XUÂN NGẬM NGÙI
Cảm tác  bài thơ THOÁNG XUÂN của Phuong Tran

Nguyên Thạch

*