04.07.2016

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ 10

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ 10