SÁNG TÁC CÐ

THƠ:NHẠC:

Lê Ngọc Châu:


Phuong Tran:
VĂN:

Ve Sầu Nguyễn văn Nghệ: