SÁNG TÁC CÐ

THƠ:



NHẠC:

Lê Ngọc Châu:


Phuong Tran:




VĂN:

Ve Sầu Nguyễn văn Nghệ: